Vilkår

Krypto, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Mining

Generelle vilkår hosting hos S.N. Holdings AS / RM Mining AS

​​​​​​​Sist oppdatert: 03.03.2018

Generelle betingelser

Avtaleperiode
Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaletid på 3 mnd med mindre annet er avtalt.
Tjenesten vil automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og ellers på gjeldende vilkår, frem til en oppsigelse er bekreftet skriftlig av oss. Produkter merket “SPESIALPRIS” i tilbud/faktura har 1 mnd gjensidig oppsigelsesfrist, det vil si at det kan også sies opp / prisjusteres fra S.N. Holdings AS / RM Mining AS sin side med 1 mnd varsel. Ved å inngå en slik avtale om spesialpris aksepterer du dette vilkåret.

Oppsigelse av tjenester
Oppsigelser meddeles skriftlig på [email protected] og gjelder fra og med neste måned etter oppsigelsen har blitt bekreftet av oss. Ved oppsigelse / uthenting av utstyr må alle utestående betalinger være betalt i sin helhet før utlevering av utstyr kan skje.

Fakturering
Standard forfallsdato er den 1. I hver måned. Tjenestene faktureres forskuddsvis for en måned om gangen. Ved forsinket betaling vil det sendes purring med purregebyr og renter ihht forsinkelsesrenteloven.

Priser og prisendringer
Alle priser som oppgis på nettsiden eller i tilbud er inkludert strøm og offentlige avgifter. Eventuelle tilleggstjenester vil bli fakturert separat.

Konfidensialitet
S.N. Holdings AS / RM Mining AS vil kun gi ut informasjon om kundeforholdet til den på forhånd registrerte kontaktpersonen, og eventuelle offentlige myndigheter.
For vår egen og kundens sikkerhet er den nøyaktige plasseringen til vårt hostinglokale hemmelig og ingen kunder har tilgang dit.

Angrerett og reklamasjon
Tjenestene egner seg ikke for “retur” og du som kunde gir herved avkall på angreretten. All reklamasjon skal skje skriftlig til [email protected] Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold meddeles S.N. Holdings AS / RM Mining AS / RM Mining AS.

Stenging og suspensjon
Ved manglende betaling eller annet mislighold forbeholder vi oss retten til å stenge ned tjenesten. Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr på kr. 300 + MVA.

Ansvarsbegrensning
S.N. Holdings AS / RM Mining AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaksomhet eller forsett.
S.N. Holdings AS / RM Mining AS vil ikke utbetale erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene S.N. Holdings AS / RM Mining AS har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.
Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning for hverken nedetid, suspensjon eller stengning.

Force majeure
Dersom det intreffer hendelser som er utenfor S.N. Holdings AS / RM Mining AS sin kontroll (eksempelvis strømbrudd, linjefeil samt ethvert annet forhold som kan omtales som force majeure) suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og så lenge hendelsen varer.

Lovvalg og tvisteløsning
Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.
Drammen tingrett er valgt som verneting ved eventuelle tvister som ikke lar seg løse i minnelighet.

Endringer i vilkår
Vilkår er publisert på vår nettside https://satoshi.no og anses som bindende 30 dager etter de er oppdatert der. Kunden aksepterer herved dette.

Hostingtjenester

Colocation
Vi tilbyr colocation av ASIC-minere og GPU-rigger, samt annet på forespørsel. Lokalet er ikke tilpasset annen drift enn dette. Oppkobling og oppstart av utstyr er inkludert i prisen, samt 1 stk endring av config osv pr. Måned. Arbeid utover dette faktureres med kr 100+MVA per hendelse. For de som trenger hyppig tilgang/endringer på utstyr anbefales vår VPN tjeneste.

Strøm
Strømforbruk er inkludert i produktets månedspris. Dersom det på et tidspunkt er behov for vedlikehold på strømnettet for å utvide kapasitet eller lignende har S.N. Holdings AS / RM Mining AS anledning til å kutte strømmen i korte perioder for å utføre dette. Vi tilstreber en oppetid på minst. 99% regnet på månedsbasis. Det er ikke batteribackup/UPS i lokalet.

Internett
Det er begrenset kapasitet på Internett i vårt lokale, men mer enn nok til bruken det er tiltenkt. Vi forbeholder oss retten til å stenge ned kunder/tjenester som bruker mer enn forventet båndbredde.
Dersom det er nødvendig å utøke kapasiteten for å opprettholde normal drift vil S.N. Holdings AS / RM Mining AS gjøre dette.

Lokale
S.N. Holdings AS / RM Mining AS er ansvarlig for å holde lokalet i drift, dette med tanke på sikkerhet, overvåkning, temperatur, strøm, internett osv. Vi har ikke fast ansatte på plass i lokalet men driver fjerndrift – dette innebærer at vi ikke har mulighet til å hjelpe til med ad-hoc arbeid som reboot, omkobling etc – men må ta dette ved anledning. En utrykning til lokalet er mulig, dette faktureres med kr. 1000+MVA dersom arbeid skal gjøres utenom normalt vedlikehold. Vi tilbyr fjerntilgang via VPN som en ekstra tjeneste til de som ønsker dette. Kunder har ikke tilgang til lokalet.

//